livsmedelspolicy

Övergripande

Denna livsmedelspolicy avser alla produkter som tillverkas av Backamo Choklad.
Samtliga livsmedel som köps in av Backamo Choklad skall vara tillverkade etiskt och hållbart. Detta innebär att arbetare skall få skäliga löner och villkor, inget barnarbete och inget tvångsarbete får ha förekommit i något led i processen.

Arbetet med produkterna skall genomsyras av ett tydligt kvalitets- och miljötänkande hela vägen från upphandling av råvaror till försäljning. Produkterna skall vara estetiskt tilltalande likväl som de skall vara unika.

Syfte

Livsmedelspolicyn skall tydliggöra de förutsättningar vi på Backamo Choklad arbetar efter.

Spårbarhet avseende etisk produktion

Samtliga leverantörer skall kunna garantera att arbetare, i alla led i produktionen, skall ha haft skäliga arbetsvillkor och att varken barnarbete eller tvångsarbete förekommit. Detta gäller både för leverantörer och deras eventuella underleverantörer.

Spårbarhet avseende ekologisk produktion

Samtliga leverantörer som levererar råvaror till Backamo Choklad skall garantera att produkterna producerats ekologiskt. Leverantörerna skall dokumenteras och sammanställas varefter de skall kunna uppvisas för det aktuella kontrollorganet i Sverige.

Hantering av livsmedel

Produkterna skall följa aktuella krav på säker livsmedelshantering.
Produkterna som produceras skall vara så näringsriktiga och tilltalande som möjligt, både i utseende och smak.
Samtliga medarbetare som arbetar med produktion av choklad skall ha genomgått vår interna utbildning i livsmedelshantering.